DotA Imba 3.85 AI

DotA IMBA 3.85 AI EN Map là một kho tài nguyên khổng lồ của DotA xây dựng theo chế độ play for fun. Khái niệm imba tức là "Không cân bằng".DotA IMBA đích thực là một map không cân bằng, vì những khả năng hết sức bờ tởm của các hero trong map này. Hãy tưởng tượng Pudge hook 3500 mét and POTM's bắn mũi tên thần thánh xa đến không giới hạn.


Features:

• Imba Hero Spells/Abilities
• More powerful items.
• Obtain a free random item (from Ancient of Wonders shop)
• Achievement Points
• Improved Visual effects
• Ported to latest version of DotA.
• New Heroes including Ice Phoenix
Screenshots: 
Pandaren Brewmaster Primal SplitOmniknight Purification
Shadowfiend Requiem of SoulsPugna Nether Blast


DotA IMBA v3.85 AI EN Download:
Dota IMBA_3.85_AI.w3x 

Download the map and extract it in your "Warcraft 3\Maps\Download" folder.