Hiểu rõ hơn về Fountains  • Là công trình mạnh nhất trong game
  • Hồi phục 4% HP và 14 mana/s cho hero.
  • Kháng hầu hết các skill và có thể hút máu được.
  • Có 190-199 physical damage và tầm tấn công 800 cả ngày lẫn đêm.Well Of Life


Defiled Fountain of Life