Hướng dẫn chơi Earth Spirit - Kaolin

Tên guide: Earth Spirit - Kaolin
Tác giả: nguoi choi DotA
=====================================


Kaolin


Download Replay (Kill/Deadth )


A. Tiểu sử

When the blight of the Scourge threatened the isolated peak villages of the Crag Lands, their pleas for aid went unanswered. The strong villagers climbing ever higher up the mountains to seek refuge, leaving those too young or old to their fates. When the forces of evil fed upon the helpless, their innocent blood wet the stones of the foothills. Seeing this, the heart of the mountains wept, and forged it's own champion to face off against the teeming hordes. Hewed from the cliff face, Kaolin was born into our world. Wielding the strength of the mountain, he bends stone and metal to his fierce will.

B. Chỉ số


 • Affiliation:Sentinel
 • Attack Animation:0.35 / 0.65
 • Damage:46-56
 • Casting Animation:0.01 / 0
 • Armor:4
 • Base Attack Time:1.7
 • Movespeed:305
 • Missile Speed:Instant
 • Attack Range:128
 • Sight Range:1800 / 800

 • Strength 21 + 2.9
 • Agility 17 + 1.5
 • Intelligence 18 + 2.4


C. Pros/Cons : 
Pros: chỉ số khá, di chuyễn khá, giáp trung bình.

D. Skill :

 Stone Caller (Skill phụ): Kaolin tạo ra một viên đá (Stone Rock) trên bản đồ (để kết hợp với bộ skill của Kaolin). Mỗi viên tồn tại 2 phút.
Mẹo: Skill này cast rất xa, cast ngay trong sương mù, không tốn mana, 25s hồi, nên spam thoải mái.

 Boulder Smash (active): có thể cast lên đồng đội, đối thủ hay chính Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller. Khi tác dụng lên mục tiêu, Boulder Smash gây damage và đẩy mục tiêu về phía sau 800 range, mục tiêu sẽ gây damage lan sang xung quanh trong quãng đường bị đẩy.
Điều đặc biệt là khi cast Boulder Smash lên Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller, viên đá bị đẩy sẽ còn gây silence sang mục tiêu khác trong vòng 5s và đẩy xa quãng đường gấp 3 bình thường (2400 range).
Mẹo: Skill này gây silence và xuyên qua cây, có thể dùng cứu đồng đội, hoặc giết người kết hợp cho ulti của blood, boom

 Rolling Boulder (active): Kaolin hóa thành một viên đá và lăn về phía trước trong vòng 800 range (có thể hình dung như skill Snowball của Tuskarr), gây damage sang xung quanh. Nếu trên quãng đường Kaolin lăn qua có Stone Rock tạo ra từ skill Stone Caller, Kaolin sẽ được hưởng thêm 100% quãng đường lăn, tăng thêm 50% damage và đặc biệt gây slow cả movement lẫn attack speed của địch thủ tới 80%). Geomagnetic Grip (active): chỉ có thể cast skill lên đồng đội và Stone Rock. Khi cast skill, mục tiêu sẽ bị hút về phía Kaolin, đồng thời gây stun lan sang xung quanh trong vòng 2.5s. Điều đáng chú ý rằng nếu cast lên Stone Rock thì skill này sẽ còn gây thêm 125 damage nữa.


 Magnetize (Ultimate - active): Kaolin gây damage lan xung quanh bản thân khi active Ultimate. Điều đáng chú ý rằng nếu Ultimate này tác dụng lên các Stone Rock các viên đá này cũng sẽ hưởng ứng và tạo ra hiệu quả tương tự.
Ultimate của Kaolin khi kết hợp với các Stone Rock.
Skill Build :

Build skill mẫu có thể tùy cơ ứng biến.

 1.  Boulder Smash
 2.  Rolling Boulder
 3.  Geomagnetic Grip
 4.  Boulder Smash
 5.  Rolling Boulder
 6.  Magnetize
 7.  Boulder Smash
 8.  Rolling Boulder
 9.  Boulder Smash
 10.  Rolling Boulder
 11.  Magnetize
 12.  Geomagnetic Grip
 13.  Geomagnetic Grip
 14.  Geomagnetic Grip
 15. Attribute
 16. Attribute
 17.  Magnetize
 18. Attribute.


Item Build :

Item ban đầu:hoặcCore :


Quick to play :set stone to roll - lót đá để lăn xa hơn tới mục tiêu

lăn

kẽ địch bị lăn trúng sẽ bị slow, tận dụng hit vài cái


đặt đá

dùng skill 3 đẩy viên đá về phía mình, đồng thời lăn về phía viên đá để chạm nó


điểm kết thúc là lăn qua phía sau kẻ địch

nào.. thực hành lại combo đã nói ở trên

đẩy đá về, lăn về phía trước

chết ngay tại chỗ...
Add caption

đẩy đá về để stun, lăn để tiếp cận và slow

thi triển ultimate bá đạo!!!

chạy sát rà rà theo kẻ địch

đặt đá để hưởng hiệu ứng ulti..


khi bị bắt nhốt...

có thể dùng skill 1 để đẩy kẻ địch ra

đặt đá

lăn qua đá để chạy trốn được quảng đường xa hơn
Updating...

Kaolin Best Ally : 
BloodSeeker 
Kaolin Worst Enemy :
Everyone


Download Replay (Kill/Deadth )học chơi DotA tại choidota (dot) blogspot (dot) com