Last hit - Deny


  • Last hit là khi phát đánh của bạn kết liễu được con creep thì bạn sẽ được khoảng 50 gold mỗi con. Nên bạn phải chú ý máu và tính toán làm sao để lúc bạn bắn là xử lý được con creep. 
  • Deny là khi creep của bạn còn ít máu thì có thể bắn nó chết để đối phương không last hit được (creep nhỏ hơn 50% máu là có thể bắn) nhưng tạm thời bạn chỉ cần tập trung vào last hit.